புனைவாக சொல்லும் ஒரு முயற்சி

சாலையோர வீட்டிலிருந்து

காகிதத்தில் கலைவண்ணம் கண்டான்.