இவ்விதமாக.....

விழித்தெழு; எழுந்து போராடு உரிமைக்காய் 2

பிச்சை புகுதல்

தேசியக் கொடியேத்திய - திருநங்கை

விழித்தெழு; எழுந்து போராடு உரிமைக்காய்

திருநங்கைகளின் கோரிக்கைகளை முன்னிருத்தி ஒரு பேரணி

தேன் கூடு போட்டி "உறவுகள்"

சாதனை நங்கைகள், இன்னும் இன்னும்