உனக்கு தெரிவதில்லை / தெரிவதில்லையா?

முரண்நகையாய்

இலக்கியம், எதார்த்தம், அமீர் மற்றும் அலிகளின் மல ஜலம்.

மே நாள் வாழ்த்துக்கள்