377 சில விளக்கங்களும்; கேள்விகளும்

ஓநாயும் ஆட்டுக்குட்டியும் தேவதையும்

இலக்கியம் : கற்றவை, பெற்றவை